आवेदक दर्ता

आफ्नो प्रतिभा डबली खाता बनाउनुहोस्
नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय

कर्मचारी कल्याण शाखा
सिंहदरबार, काठमाडौँ
इमेल: emp.welfare.section@mofaga.gov.np

सम्पर्क

फोन: ०१-४२००३०९
शा.अ श्री शरद कुमार दाहाल ९८४२०३९६०५
शा.अ. श्री शिला सापकोटा ९८५११६३२८४
ना.सु. श्री पुण्य प्रसाद ढकाल ९८४१७४५०३९